ତେଲ ତେଲ |

  • Sesame Oil

    ତେଲ ତେଲ |

    ତେଲ ତେଲ, ଚାଇନାରେ ଏକ ପାରମ୍ପାରିକ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ତେଲ | ଏହା ତେଲ ମଞ୍ଜିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତରକାରୀ ତରକାରୀର ଏକ ଦୃ strong ସ୍ବାଦ ଅଛି | ସେଓ ତେଲରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଏକ ଲମ୍ବା ପରିବା ଅଛି | ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଛତୁ | ରନ୍ଧନ ତେଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଅନେକ ରୋଷେଇରେ ସ୍ୱାଦ ବ anc ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏକ ଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ଟିକର ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ବାଦ | ଏହା ଥଣ୍ଡା ଥାଳି, ଗରମ ଥାଳି କିମ୍ବା ସୁପ୍, ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଷ୍ଟ୍ରୋକ କୁହାଯାଇପାରେ |