VF ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଆମର ଶୂନ୍ୟ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ 100% ସତେଜ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ମୂଳ ରଙ୍ଗ, ଆକୃତି ଏବଂ ପନିପରିବା (ଫଳ) ର ସ୍ୱାଦକୁ ଭଲ ରୂପରେ ରଖେ |

ଆମେ କେବଳ ସୁସ୍ଥ ଖଜୁରୀ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ଏବଂ ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ | ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କେବଳ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରେ, ପୁନ use ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ! 100% ପ୍ରାକୃତିକ, କ deep ଣସି ଗଭୀର ତରକାରୀ ନାହିଁ, କ add ଣସି ଯୋଗୀ ନାହିଁ, କ pres ଣସି ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ନାହିଁ | 95% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷିତ, କମ୍ ଚର୍ବି, କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ, ଉଚ୍ଚ ପୁଷ୍ଟିକର, ଉଚ୍ଚ ଫାଇବର |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଭିଏଫ୍ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ |

ଆମର ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ 100% ସତେଜ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଭଲ ରଙ୍ଗରେ ପନିପରିବା (ଫଳ) ର ମୂଳ ରଙ୍ଗ, ଆକୃତି ଏବଂ ସ୍ୱାଦକୁ ବଜାୟ ରଖେ |
ଆମେ କେବଳ ସୁସ୍ଥ ଖଜୁରୀ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ଏବଂ ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ | ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କେବଳ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରେ, ପୁନ use ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ! 100% ପ୍ରାକୃତିକ, ଗଭୀର ତରକାରୀ ନାହିଁ, କ add ଣସି ଯୋଗୀ ନାହିଁ, କ pres ଣସି ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ନାହିଁ | 95% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷିତ, କମ୍ ଚର୍ବି, କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ, ଉଚ୍ଚ ପୁଷ୍ଟିକର, ଉଚ୍ଚ ଫାଇବର |

ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଭଜା ପନିପରିବା |

ବିଭିନ୍ନତା: ଭିଏଫ୍ ଆପଲ୍, ଭିଏଫ୍ କଖାରୁ, ଭିଏଫ୍ ପିଆଜ, ଭିଏଫ୍ ତାରୋ, ଭିଏଫ୍ ବାଇଗଣୀ ମିଠା ଆଳୁ, ଭିଏଚ୍ ପେଚା, ଭିଏଫ୍ ମିଠା ଆଳୁ, ଭିଏଫ୍ ଚକ୍ରା, ଭିଏଫ୍ ମୂଷା, ଭିଏଫ୍ ରେଡ୍ ମୂଳା, ଭିଏଫ୍ ଗାଜର, ଭିଏଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ବିନ୍, ଭିଏଫ୍ ବିଟ୍ରଟ୍, ଭିଏଫ୍ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ, ଭିଏଫ୍ କଦଳୀ, ଭିଏଫ୍ ମିଶ୍ରିତ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ: 5 କିଲୋଗ୍ରାମ / ବ୍ୟାଗ୍; 8 କିଲୋଗ୍ରାମ / ବ୍ୟାଗ୍; 10 କିଲୋଗ୍ରାମ / ବ୍ୟାଗ୍ |

ପ୍ୟାକେଜ୍: ଭିତର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆବୃତ ବ୍ୟାଗ, ବାହ୍ୟ କାର୍ଟନ୍ (OEM ଗ୍ରହଣୀୟ)

ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍: 12 ମାସ |

ଭଣ୍ଡାର: ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନ |

VF ମିଶ୍ରିତ ପନିପରିବାର ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ |
1. ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ତରକାରୀ (ତେଲର ତାପମାତ୍ରା 95 below ତଳେ, ପାରମ୍ପାରିକ ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ତେଲର ତାପମାତ୍ରା 160 ℃)
2. ଭାକ୍ୟୁମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ (ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଖାଦ୍ୟ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଦ୍ caused ାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତିରୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ)
3. ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଚିକିତ୍ସା (ତାଜା ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରଖେ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ 90% ରୁ ଅଧିକ ରଖେ)
4. ଭିଏଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଖାଦ୍ୟର ମୂଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆକୃତିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିପାରେ |
5. ଭିଏଫ୍ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖରାପ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଅଛି, ଏକକ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମେଳ ହୋଇପାରେ |

ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ଚିପ୍ସର ଉପକାର |
1. ଶୁଖିଲା ଫଳଗୁଡିକ ତାଜା ଫଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ନାକ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
2. ଶୁଖିଲା ଫଳଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ଭରପୂର, ତାଜା ଫଳ ଅପେକ୍ଷା 3.5 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ଥାଏ |
3. ଶୁଖିଲା ଫଳଗୁଡ଼ିକ ସତେଜ ଫଳ ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଧାରଣ କରିଥାଏ |
4. ଶୁଖିଲା ଫଳଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ଫାଇବର ଥାଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ, ବିଶେଷତ pol ପଲିଫେନୋଲ୍ | ପଲିଫେନୋଲ୍ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ କମାଇବା ଏବଂ ଅନେକ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

ନମୁନା ନୀତି: ମାଗଣା ନମୁନା ଉପଲବ୍ଧ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସାଧାରଣତ the ପରିବହନ ପରିବହନ ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ |
ଦେୟ ପଦ୍ଧତି: T / T, L / C ଦେଖିବା ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଦୟାକରି ପ୍ରଥମେ ଆମ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ |
ଲିଡ୍ ସମୟ: ସାଧାରଣତ order ଅର୍ଡର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର 15-25 ଦିନ ପରେ, OEM ଅର୍ଡର ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେବ |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: